Príhovor
Pýtame sa na tému tohtoročných rorátov. Kto najviac oslovil deti, čo si pamätajú...
 
Adventná mapa v kostole i doma je už zaplnená. Dnes umiestnime posledný obrázok. Posledné miesto ostalo pre toho, na príchod ktorého sme sa počas Adventu pripravovali. Pre Pána Ježiša. O ktoré miesto teda pôjde? Počas Adventu sme ich navštívili mnoho a v rôznych kútoch sveta.
 
Dnes ideme na najdôležitejšie miesto, lebo ide o miesto, na ktorom prišiel Boží Syn na tento svet. Áno, je to Betlehem. Onedlho počas vianočných sv. omší budeme o tom čítať v evanjeliách. Prídeme sa mu pokloniť k jasličkám. Vo Svätom písme máme napísané, kto prišiel k jasličkám, aby sa poklonil. Kto prišiel prvý? (pastieri) Kto priniesol dary? (traja mudrci). O týchto ľuďoch budeme počuť 6. januára na slávnosť Troch kráľov alebo Zjavenia Pána. Vo svete je tradícia, že sa v tento deň konajú sprievody. O čo ide? V uliciach miest a na námestiach alebo iných verejných miestach sa predstavuje Betlehem. U nás chodia do domácností koledníci, konajú sa jasličkové pobožnosti, rodiny prichádzajú na poklonu k jasličkám a kňazi posviacajú príbytky.
 
Úloha pre deti
Zopakovanie a pripomenutie niektorých spomedzi rorátnych tém... Pán Ježiš prišiel na svet, aby sa dobrá zvesť o pokoji, láske a vykúpení dostala k všetkým ľuďom. Hovorí i nám: „Choďte a hlásajte!“ Prijmeme toto poslanie? Máme nato dosť odvahy? Netreba ísť vôbec ďaleko, niekedy stačí urobiť niekoľko krokov. Najdôležitejšie je nečakať, ale ísť. Ísť a ohlasovať, že Ježiš prišiel na tento svet.