Príhovor 
Evanjelium opisuje udalosť zvestovania, ktoré sa odohralo pri stretnutí Panny Márie s anjelom. Akú odpoveď dala Panna Mária anjelovi? (Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova). Čo znamenala táto odpoveď Panny Márie? Čo sa môžeme naučiť od Panny Márie? 
 
Naďalej prebieha naše adventné cestovanie po svete. Boli sme už na rôznych miestach. Inšpirujeme sa slovami Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ Spoznávame ľudí, ktorí si slová Pána Ježiša zobrali za svoje a zmenili podľa nich celý život. Dnes navštívime všetky miesta, kde funguje misijné dielo detí.
 
Pápežské misijné dielo detí vzniklo v roku 1843. Najskôr nieslo názov Sväté detstvo, neskôr Misijné dielo svätého detstva. Aké je poslanie tohto diela? Deti svojou modlitbou a malou finančnou pomocou napomáhajú misijnej práci po celom svete. Misijné dielo detí má zapáliť v ich srdciach lásku k misiám, pocit solidarity voči rovesníkom, ktorí žijú v horších hmotných i duchovných podmienkach. Činnosť misijného diela upriamuje pozornosť katolíckych chlapcov a dievčat na ich kamarátov v ďalekých krajinách a vydávaním brožúrok a letákov informuje o miestach, kde deti ešte iba spoznávajú Pána Ježiša. Najdôležitejší rozmer misijného diela je jeho duchovný aspekt. Modlitba detí je duchovná pomoc a podpora misijnému dielu Cirkvi a budovaniu Božie kráľovstva na zemi. Toto duchovné úsilie detí napomáha šíreniu Božieho slova. Vaše malé obety a sebazaprenia, ktoré budete obetovať za misie, tiež prinesú svoje ovocie. Pápežské misijné dielo detí je predĺženou rukou pápeža. 
 
Misijné dielo detí sa snaží, aby deti v misijných oblastiach mohli vyrastať zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Financuje stavby a prevádzkovanie nemocníc, škôl, sirotincov, centier pre duševne a fyzicky postihnuté deti, pokrýva nákup učebných pomôcok a oblečenia, či navŕtanie studní s pitnou vodou. (https://misijnediela.sk/misijne-projekty/) 
 
Príspevky, ktoré prichádzajú na tento účel sa dostávajú k deťom, na ktoré málokto pamätá a ktorým sa nedostáva iná forma pomoci. Na Slovensku sa na tento účel venujú peniaze vyzbierané počas koledovania detí – Dobrej noviny. (je tu príležitosť povzbudiť k podpore misijného diela počas prichádzajúcich Vianoc; popr. urobiť „rorátnu“ zbierku na misie) 
 
Úloha pre deti 
Spomínali sa rôzne formy podpory misií: modlitba, obeta, sebazaprenie, finančný príspevok, svedectvo života. Deti si môžu vybrať niektorý z nich a obetovať ho za misie.