Cieľom tretieho stretnutia bude predstaviť apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda. Tak ako apoštol Ondrej aj Cyril a Metod všetko opustili a išli za Kristom. Pripomenieme, že hlásanie evanjelia napomáha naučiť sa cudzí jazyk.
 
Príhovor
Položíme deťom otázku, či vedia, čo znamená slovo cyrilika (odvodené od sv. Cyrila). Môžeme ukázať úryvok textu napísaného týmto písmom. Predstavíme svätcov, velikánov našej histórie a viery. V duchu dnešného evanjelia podobne ako apoštoli (dnešný svätec sv. Ondrej) sv. Cyril a Metod zanechali všetko a nasledovali Krista.
 
Kto boli sv. Cyril a Metod? 
Vďačíme im za odovzdanie pokladu evanjelia našim predkom. Cyril, ktorý pri krste dostal meno Konštantín, sa narodil v roku 826 v Solúne. Keď mal 29 rokov, vstúpil do kláštora a nasledoval svojho staršieho brata Metoda. Metod, ktorý pri krste dostal meno Michal, sa narodil okolo roku 815. Získal právnické vzdelanie a po jeho ukončení dostal na kráľovskom dvore vysoký úrad. Časom ho svetské záležitosti unavili a utiahol sa do kláštora. V okolí jeho rodného mesta žili Slovania a preto sa dá predpokladať, že solúnski bratia ovládali ich jazyk. V r. 860 sa Konštantín a Metod vydali na misie ku Chazarom na územie dnešnej Ukrajiny. Našli tam pozostatky pápeža sv. Klementa, ktorý bol vo vyhnanstve na tomto území. Domov sa vrátili roku 862. Keď sa byzantský panovník Michal III. rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho územie poslal misionárov, bratia Konštantín a Metod boli najlepšou voľbou. Poznali jazyk, boli schopní po organizačnej stránke a už skôr sa ukázalo, že sú vhodní pre misijné poslanie. V roku 863 Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi (Kliment, Sava, Angelár, Naum a ďalší) opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili kresťanstvo a kultúru. Správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou. Konštantín, ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je známe ako hlaholika. Považuje sa za predchodkyňu cyriliky, písma, ktoré dostalo meno po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili celú liturgiu (texty bohoslužieb) a Sväté písmo. V tom čase išlo o veľkú revolúciu, keďže pri bohoslužbách sa používali iba tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina. Misia bola úspešná, no našli sa odporcovia, ktorým sa nepáčilo, že sa liturgia slávi v slovanskom jazyku. Sv. Cyril a Metod išli teda do Ríma, aby dosiahli potvrdenie jazyka Slovanov ako liturgického jazyka. Konštantín sa už na územie Veľkej Moravy nevrátil. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko 14. februára 869 zomrel. Metod sa stal biskupom, ale neprávom bol obviňovaný, že nie je pravoverný a svojvoľne používa pri liturgii staroslovenčinu. Vtedajší pápež bol presvedčený, že v osobe Metoda ide o veľkého a svätého apoštola a ustanovil ho za panónskeho i moravského arcibiskupa. Pred svojou smrťou arcibiskup Metod určil za svojho nástupcu sv. Gorazda. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 6. apríla 885. Miestom jeho smrti a hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej Moravy, avšak nevieme určiť jeho polohu.

 

Úloha pre deti
Detí sa spýtame na znalosť cudzích jazykov, povzbudíme ich k ochote učiť sa ich. Na príklade slovanských vierozvestov poukážeme na skutočnosť, že ovládanie cudzích jazykov môže byť osožné a môžeme vďaka tomu vykonať veľa dobra – ohlasovať evanjelium. Úlohou detí bude spísať miesta a územia, na ktorých pôsobili sv. Cyril a Metod (Turecko, Grécko, Taliansko, Rusko, Bulharsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Poľsko, Nemecko).