Svätý otec František nás povzbudzuje k ohlasovaniu evanjelia. Pripomína nám, že skrze dar krstu sme všetci učeníkmi a misionármi a vyzýva ísť na periférie (okraj spoločnosti), vyzýva vykročiť na cestu, vyjsť spoza múrov kostolov, kláštorov, domov a ísť ohlasovať.
 
Každé dieťa prichádzajúce tento Advent na roráty si postupne zostaví farebnú mapu sveta, ktorá bude pozostávať z dvadsiatich nálepiek. Jednotlivé miesta sú spojené s činnosťou konkrétnych osôb a organizácií, ktoré realizujú Kristov misijný príkaz. Pri spoznávaní ich činnosti sa deti dozvedia, aké rôzne formy môže mať ohlasovanie evanjelia.
 
Dvadsať obrázkov nalepovaných na mapu počas dvadsiatich dní Adventu prevedie deti naprieč našou zemeguľou. Konečným cieľom adventného putovania bude Betlehem, ktorý je miestom narodenia Pána Ježiša a ktorý prišiel na svet, aby ľuďom adresoval výzvu: „Choďte a hlásajte!“
 
Kňazom, katechétom, rodičom a deťom prajeme pekné a požehnané prežitie Adventu 2016 a dobrú duchovnú prípravu na sviatky Božieho narodenia. Vykročme na cestu ohlasovania, ku ktorej nás zaväzuje naše krstné povolanie.